Povinně zveřejňované informace

Poskytování informací (zák. č. 106/1999 Sb.)

Povinně zveřejňované informace o obci Džbánov dle § 5 odst. 4 InfZ:

1. Název 

Obec Džbánov 

2. Důvod a způsob založení 

Obec Džbánov jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR. 

3. Organizační struktura 

Starosta obce - Ing. Ladislav Lisa 

Místostarosta obce - Veronika Kodytková 

Zastupitelstvo obce - 7 členů 

Kontrolní výbor - 3 členové 

Finanční výbor - 3 členové 

Obecní úřad Příspěvkové organizace zřizované obcí - Obecní knihovna 

4. Kontaktní spojení 

Kontaktní údaje obce 

4.1 Kontaktní poštovní adresa 

Obecní úřad obce Džbánov 

Džbánov 15 Vysoké Mýto 566 01 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obecní úřad obce Džbánov Džbánov 15 566 01 Vysoké Mýto 

4.3 Úřední hodiny Pondělí 9:00 -12,00 13:00 - 15:00 Úterý 9:00 - 12:00 18:00 - 20:00 Středa zavřeno Čtvrtek 9:00 - 12:00 18:00 - 20:00 Pátek 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00 

4.4 Telefonní čísla Obecní úřad 468 003 520 Starosta 724 189 551 Místostarosta 778 752 649 

4.5 Čísla faxu Obec nemá fax 

4.6 Adresa internetové stránky www.dzbanov.cz 

4.7 Adresa e-podatelny urad@dzbanov.cz 

4.8 Další elektronické adresy Datová schránka: kikb7r9 

4.9 Profil zadavatele: https://www.dzbanov.cz/verejne-zakazky/ 

5. Případné platby lze poukázat 

1219729319/0800 Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách. 

6. IČ 00580961 

7. DIČ CZ00580961 

8. Dokumenty 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů Územní plán obce - k dispozici na obecním úřadě + https://maps.cleerio.cz/dzbanov

Rozpočtový výhled obce - https://www.dzbanov.cz/rozpocet-plan-rozvoje/

Program obnovy venkova - https://www.dzbanov.cz/rozpocet-plan-rozvoje/

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce - https://www.dzbanov.cz/ 

8.2 Rozpočet Rozpočet obce na rok https://www.dzbanov.cz/rozpocet-plan-rozvoje/

9. Žádosti o informace 

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8). 

10. Příjem žádostí a dalších podání 

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8) 

11. Opravné prostředky 

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ. § 16 Odvolání 

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. (

2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. 

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit. 

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ. 

§ 16a 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace 

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel, 

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6, 

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo 

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací. 

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. 

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne 

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, 

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7. 

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. 

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. (6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že 

a) postup povinného subjektu potvrdí, 

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo 

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti. (7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. 

d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že a) výši úhrady nebo odměny potvrdí, b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti. 

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. 

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona. 

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně. 

12. Formuláře 

Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny zde: https://www.dzbanov.cz/ Žádost o povolení k pokácení stromů, Žádost o přihlášení psa. Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách. 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací 

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/ 

14. Předpisy 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 

14.2 Vydané právní předpisy 

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz zde. Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. 

15. Úhrady za poskytování informací 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata. 

16. Licenční smlouvy 

16.1 Vzory licenčních smluv Vzor licenční smlouvy dostupný zde. 

16.2 Výhradní licence Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence. 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Výroční zprávy:


Poznámky:

- Kde je v tomto dokumentu použita zkratka "InfZ", je jí myšlen zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Tento dokument slouží pouze jako vzor pro obec k tomu, jak plnit povinnost stanovenou dle § 5 odst. 4 InfZ v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 442/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

- Informace uvedené v jednotlivých rubrikách lze nahradit funkčním internetovým odkazem například na stránky obce, které požadované informace obsahují. Tam, kde se v rubrikách objevuje podtržený text, je tímto myšlen hypertextový odkaz.

- Na zachování struktury zveřejňovaných informací v souladu s přílohou č. 1 výše uvedené vyhlášky je třeba trvat. V případě, že obec informací, která má být v rubrice uvedena, nedisponuje (neeviduje, informaci nemá), do této rubriky uvede sdělení o absenci této informace (viz např. rubriky 15.2 a 16.2 této struktury).

Zprávy:

2019

2018

2017


Program rozvoje obce 2016-2020

Program obnovy venkova 2016

Audit:

Rozpočtová opatření:

Rozpočtový výhled 2015-2019